Ülevaade

OHUTUSE EEST VASTUTAB KOGU MEIE ORGANISATSIOON

Terminal täidab kõiki kehtivaid töötervishoiu-, ohutuse, turvalisuse ja keskkonnalaseid õigus- ja administratiivakte juhindudes standardite ISO 9001, 14001, 45001, 31000, 27001 ning ISGOTT (International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals) ja OCIMF ISPS Code nõuetest.

HSSE hõlmab töötervishoiu, tööohutuse, turvalisuse ja keskkonnaalaseid küsimusi.

Ettevõtte HSSE poliitika eesmärgiks on pakkuda ohutut ja efektiivset naftatoodete ladustamise teenust, mis vastab klientide vajadustele ja ajakohastele tööstusstandarditele.

Olerex Terminal kohustub kasutama oma rajatisi ohutult ja turvaliselt. Meie eesmärgiks on vältida õnnetusi, vigastusi ja kutsehaigusi ning kaitsta keskkonda, tehes seda kõikide töötajate ja organisatsiooni juhtkonna selgel ja järjekindlal toetusel.

Olerex Terminal AS hindab kliendi rahulolu ettevõtte edu tagamisel esmatähtsaks. Kohustume ohutult ja efektiivselt ladustama oma klientide kaupu ilma tootekadude ja/või muutusteta toote kvaliteedis.

Töötervishoiu, tööohutuse, turvalisuse ja keskkonnapoliitika

Olerex Terminal kohustub kasutama oma rajatisi ohutult ja turvaliselt. Meie eesmärgiks on vältida õnnetusi, vigastusi ja kutsehaigusi ning kaitsta keskkonda. Selle saavutamiseks näeb ettevõtte strateegia ette järgmist:

 • edendada töötervishoiu, tööohutuse, turvalisuse ja keskkonnakaitsealaste küsimustega tegelemist meie organisatsiooni kõikidel tasanditel ning juhtida seda samamoodi, nagu teisi olulisi tegevusvaldkondi.
 • Järgida kõiki kohaldatavaid seadusi ja määrusi ning asjakohaste õigusaktide puudumisel rakendada sobivaid norme.
 • Rakendada põhjalikku töötervishoiu,tööohutuse, turvalisuse ja keskkonnakaitsealaste küsimuste juhtimissüsteemi, milles on selgelt määratletud pädevus, vastutus ja suhtluskanalid.
 • Pakkuda kõikidele töötajatele, koostööpartneritele ja alltöövõtjatele ohutut ja tervislikku töökeskkonda, tagades töötoimingute ohutuse ja nõuetekohased kaitsevahendid, vältides terviseprobleemide teket ning toetades tervist ja heaolu parandavate meetmete rakendamist.
 • Määrata kindlaks ja analüüsida võimalikke ohte ning rakendada meetmeid kaasnevate riskide vältimiseks, ärahoidmiseks, ohjamiseks ja nende kontrolli all hoidmiseks.
 • Olla valmis avariiolukordades kiireks reageerimiseks ja tõhusaks vastuabinõude rakendamiseks, et võimalike vahejuhtumite mõju inimeste tervisele ning keskkonnale oleks minimaalne.
 • Projekteerida, ehitada ja teenindada seadmeid ning rajatisi viisil, mis hoiab ära võimalikud inimeste ja keskkonnaga seotud riskid.
 • Pakkuda koolitust ja tööalast väljaõpet kõikidele töötajatele ning toetada seda tegevust organisatsioonisiseste normide, protseduuride ja juhendite väljatöötamisega.
 • Kasutada tõhusalt energiat ja loodusressursse, vältida keskkonna saastamist ning tõsta töötajate teadlikkust ebasoodsa keskkonnamõju vähendamise võimalustest.

Organisatsiooni juhtkond toetab selgel ja järjekindlal viisil käesoleva strateegia elluviimist.

Loodame töötervishoiu, tööohutuse, turvalisuse ja keskkonnakaitse alal kõikide töötajate toetusel jõuda selleni, et meie ettevõtte saavutused süvendavad klientide, koostööpartnerite ja ühiskondlike huvirühmade jätkuvat usaldust meie vastu.

 

Kvaliteedipoliitika

Olerex Terminal AS hindab kliendi rahulolu ettevõtte edu tagamisel esmatähtsaks. Kohustume ohutult ja efektiivselt ladustama oma klientide kaupu ilma tootekadude ja/või muutusteta toote kvaliteedis.

Selle saavutamiseks :

 • teostame kõiki toiminguid ohutul ja kliendile suunatud viisil ning vastavuses neid tegevusi reguleerivate õigusaktide, ühiskondlike ja eetiliste normidega.
 • Peame üleval süstemaatilist, ajakohast ja hästi dokumenteeritud kvaliteedijuhtimise süsteemi.
 • Koolitame regulaarselt oma töötajaid tundma ladustatavate toodete omadusi ja eripära selleks, et tagada nende ohutu ja efektiivne käitlemine.
 • Loome ja arendame kvaliteeti ja efektiivsust tähtsustavat firmakultuuri.
 • Tagame, et toodete segamisel ja jääkide kõrvaldamisel järgitakse kõiki seadusest tulenevaid nõudeid ja eetilisi norme.
 • Kohtleme kliente võrdselt ja pakume kõigile ühesugust kõrgel tasemel teenust.
 • Käsitleme range konfidentsiaalsusega meie kliente puudutavat infot, sealhulgas teavet klientide toodete kohta.
 • Peame alati silmas hinnatundlikkust ja nõustame oma kliente võimalike kokkuhoiumeetmete abil optimeerima nende logistilist planeerimist.
 • Julgustame oma kliente andma tagasisidet terminali tegevuse ning nende ootuste ja vajaduste kohta.
 • Loome, võtame kasutusele ja vajadusel revideerime kvaliteedinõudeid ja norme, eesmärgiga pidevalt parandada meie töö kvaliteeti.

Organisatsiooni juhtkond toetab selgel ja järjekindlal viisil käesoleva poliitika elluviimist. Pidevalt panustades oma töötajate ja koostööpartnerite toetusele, suudame hoida oma töö kõrget kvaliteeti ja säilitada meie klientide rahulolu ning usaldust.